Hva er PTSD?

 

Post traumatisk stresslidelse (PTSD)

Post-traumatisk stresslidelse er en betegnelse på alvorlige psykiske reaksjoner og ettervirkninger etter en har vært utsatt for et traume. Det kan være mange ulike symptomer, hvor det mest sentrale for denne diagnosen er stadige gjenopplevelser av det som var traumatisk. Andre symptomer kan være engstelighet, endret apetitt, søvnproblemer, depresjon, sosial isolasjon med mer. Det er ikke uvanlig med misbruk av rusmidler. Som mennesker er vi avhengige av å oppleve mening og sammenheng i ting som skjer, og det er ofte når disse tingene forsvinner at personer kan oppleve alvorlige vansker med å fortsette livet som før.

Forskning på PTSD skjøt fart USA etter Vietnamkrigen hvor mange soldater kom hjem og fikk store vansker som følge av hendelsene de hadde tatt del i. I dag snakker vi også om PTSD ved naturkatastrofer, og i forhold til overgrep og vold.

Tidligere så man på PTSD som en normal reaksjon på unormale hendelser. I dag vet vi at det ikke er hele sannheten, ikke minst fordi det er langt fra alle som opplever traumatiske hendelser som utvikler så store vansker i ettertid til at det utfyller denne diagnosen.

 

Psykologisk behandling av PTSD

Når en har opplevd noe som kan ha vært traumatiserende, er gjerne det man husker veldig kaotisk. Under profesjonell veiledning kan man jobbe mot å gjenskape historien – først for å få et grep om hva som skjedde, og i hvilken rekkefølge det skjedde. Det er viktig å få fastsatt når det startet, og når det sluttet. Ved å etablere et sluttpunkt kan man begynne arbeidet med å gå videre og innse at dette som skjedde har hatt en slutt, og ikke vil skje igjen.

Som ved vanskelige hendelser i livet ellers, så er ofte tidssansen og hukommelsen svekket. Har du hatt en spesielt vanskelig periode er det veldig vanlig å ha færre minner fra den tiden enn det du har generelt fra resten av din historie. Til en viss grad kan dette virke beskyttende og hjelpe en å se fremover – men det blir problematisk når minnet blir så kaotisk at sinnet ikke en gang klarer å plassere det i fortiden, men gjenopplever og forbereder deg på krise i nåtiden.

For de fleste vil det å gjenoppleve traumatiske hendelser være det siste en vil. Det ser likevel ut til at dette virker for å redusere ubehagelige symptomer for svært mange. Det kan være så enkelt som å tegne et hendelsesforløp langs en linje. Fordi dette kan være veldig vanskelig for en person med PTSD er det anbefalt å gjøre denne formen for gjenoppleving under veiledning av en profesjonell. På denne måten kan man også få støtte til å utfordre seg selv.

 

Foruten at det hjelper å sette hendelser i et tidsperspektiv, er det også slik at vonde hendelser gjerne bærer med seg følelser av skam. Ved å hente dem frem og snakke om de, vil de også bli mindre farlige, og en konsekvens er ofte at skamfølelsen avtar. Klarer en å snakke om og dele erfaringer enten med andre som har opplevd lignende ting, eller noen som står en nær, så er dette også grep som hjelper mange. Det er vanskelig å forstå før en har prøvd, men vonde hendelser får mye mindre makt i hverdagen med en gang en begynner å sette ord på dem sammen med andre.